Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:12

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 7:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, ""Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might, {be} to our God forever and ever. Amen."
NA26 – λέγοντες, (5723) Ἀμήν· εὐλογία καὶ δόξα καὶ σοφία καὶ εὐχαριστία καὶ τιμὴ καὶ δύναμις καὶ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
WH – λεγοντες (5723) αμην η ευλογια και η δοξα και η σοφια και η ευχαριστια και η τιμη και η δυναμις και η ισχυς τω θεω ημων εις τους αιωνας των αιωνων [ [αμην] | αμην ]
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܘܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܒ݁ܳܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain