Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:17

New American Standard Bible
Revelation 7:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for the Lamb in the center of the throne will be their shepherd, and will guide them to springs of the water of life; and God will wipe every tear from their eyes."
NA26 – ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ (5692) αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει (5692) αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων· καὶ ἐξαλείψει θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
WH – οτι το αρνιον το ανα μεσον του θρονου ποιμανει (5692) αυτους και οδηγησει (5692) αυτους επι ζωης πηγας υδατων και εξαλειψει (5692) ο θεος παν δακρυον εκ των οφθαλμων αυτων
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒ݁ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܝܕ݂ ܚܰܝܶܐ ܘܨܶܝܕ݂ ܥܰܝܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܘܢܶܠܚܶܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܡܥܶܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile