Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:2

New American Standard Bible
Revelation 7:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I saw another angel ascending from the rising of the sun, holding the seal of the living God; and he called out with a loud voice to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea,
NA26 – καὶ εἶδον class="show tvm">(5627) ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα class="show tvm">(5723) ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα class="show tvm">(5723) σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, class="show tvm">(5723) καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη class="show tvm">(5681) αὐτοῖς ἀδικῆσαι class="show tvm">(5658) τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν,
WH – και ειδον class="show tvm">(5627) αλλον αγγελον αναβαινοντα class="show tvm">(5723) απο ανατολης ηλιου εχοντα class="show tvm">(5723) σφραγιδα θεου ζωντος class="show tvm">(5723) και εκραξεν class="show tvm">(5656) φωνη μεγαλη τοις τεσσαρσιν αγγελοις οις εδοθη class="show tvm">(5681) αυτοις αδικησαι class="show tvm">(5658) την γην και την θαλασσαν
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܳܬ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܠܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܰܗܪܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile