Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:2,10

New American Standard Bible
Revelation 7:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I saw another angel ascending from the rising of the sun, holding the seal of the living God; and he called out with a loud voice to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea,
NA26 – καὶ εἶδον (5627) ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα (5723) ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα (5723) σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, (5723) καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη (5681) αὐτοῖς ἀδικῆσαι (5658) τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν,
WH – και ειδον (5627) αλλον αγγελον αναβαινοντα (5723) απο ανατολης ηλιου εχοντα (5723) σφραγιδα θεου ζωντος (5723) και εκραξεν (5656) φωνη μεγαλη τοις τεσσαρσιν αγγελοις οις εδοθη (5681) αυτοις αδικησαι (5658) την γην και την θαλασσαν
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܳܬ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܠܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܰܗܪܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 7:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they cried out with a loud voice, saying, "Salvation {belongs} to our God who sits on the throne, and to the Lamb."
NA26 – καὶ κράζουσιν (5719) φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, (5723) σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ (5740) ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ.
WH – και κραζουσιν (5719) φωνη μεγαλη λεγοντες (5723) η σωτηρια τω θεω ημων τω καθημενω (5740) επι τω θρονω και τω αρνιω
PES – ܘܩܳܥܶܝܢ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܘܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܠܶܐܡܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile