Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:3

New American Standard Bible
Revelation 7:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, "Do not harm the earth, or the sea, or the trees until we have sealed the bond-servants of our God on their foreheads."
NA26 – λέγων, (5723) Μὴ ἀδικήσητε (5661) τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα ἄχρι σφραγίσωμεν (5661) τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
WH – λεγων (5723) μη αδικησητε (5661) την γην μητε την θαλασσαν μητε τα δενδρα αχρι σφραγισωμεν (5661) τους δουλους του θεου ημων επι των μετωπων αυτων
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܬ݁ܰܗܪܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܠܺܐܝܠܳܢܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܚܬ݁ܽܘܡ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile