Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:4

New American Standard Bible
Revelation 7:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I heard the number of those who were sealed: 144,000, sealed from every tribe of the sons of Israel:
NA26 – καὶ ἤκουσα class="show tvm">(5656) τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, class="show tvm">(5772) ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἐσφραγισμένοι class="show tvm">(5772) ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ·
WH – και ηκουσα class="show tvm">(5656) τον αριθμον των εσφραγισμενων class="show tvm">(5772) εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες χιλιαδες εσφραγισμενοι class="show tvm">(5772) εκ πασης φυλης υιων ισραηλ
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܬ݂ܺܝܡܶܐ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܫܰܪܒ݂ܳܢ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile