Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 8:2

New American Standard Version
Revelation 8:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given to them.
NA26 – καὶ εἶδον (5627) τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν, (5758) καὶ ἐδόθησαν (5681) αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες.
WH – και ειδον (5627) τους επτα αγγελους οι ενωπιον του θεου εστηκασιν (5758) και εδοθησαν (5681) αυτοις επτα σαλπιγγες
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܠܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser: