Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 8:8

New American Standard Bible
Revelation 8:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The second angel sounded, and {something} like a great mountain burning with fire was hurled into the sea; and a third of the sea became blood,
NA26 – Καὶ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν· (5656) καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον (5746) ἐβλήθη (5681) εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο (5633) τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα,
WH – και ο δευτερος αγγελος εσαλπισεν (5656) και ως ορος μεγα πυρι καιομενον (5746) εβληθη (5681) εις την θαλασσαν και εγενετο (5633) το τριτον της θαλασσης αιμα
PES – ܘܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܙܥܰܩ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܝܳܩܶܕ݂ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile