Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 9:15

New American Standard Bible
Revelation 9:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the four angels, who had been prepared for the hour and day and month and year, were released, so that they would kill a third of mankind.
NA26 – καὶ ἐλύθησαν (5681) οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι (5772) εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν (5725) τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.
WH – και ελυθησαν (5681) οι τεσσαρες αγγελοι οι ητοιμασμενοι (5772) εις την ωραν και ημεραν και μηνα και ενιαυτον ινα αποκτεινωσιν (5661) το τριτον των ανθρωπων
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܪܺܝܘ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܠܫܳܥܬ݂ܳܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܘܰܠܝܰܪܚܳܐ ܘܰܠܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile