Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 9:3,5, 10

New American Standard Version
Revelation 9:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then out of the smoke came locusts upon the earth, and power was given them, as the scorpions of the earth have power.
NA26 – καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη (5681) αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν (5719) ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς.
WH – και εκ του καπνου εξηλθον (5627) ακριδες εις την γην και εδοθη (5681) αυταις εξουσια ως εχουσιν (5719) εξουσιαν οι σκορπιοι της γης
PES – ܘܡܶܢ ܬ݁ܢܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܘ ܩܰܡܨܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܥܶܩܰܪܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 9:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they were not permitted to kill anyone, but to torment for five months; and their torment was like the torment of a scorpion when it stings a man.
NA26 – καὶ ἐδόθη (5681) αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν (5725) αὐτούς, ἀλλ ἵνα βασανισθήσονται (5701) μῆνας πέντε· καὶ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ (5661) ἄνθρωπον.
WH – και εδοθη (5681) [ αυταις | αυτοις ] ινα μη αποκτεινωσιν (5661) αυτους αλλ ινα βασανισθησονται (5701) μηνας πεντε και ο βασανισμος αυτων ως βασανισμος σκορπιου οταν παιση (5661) ανθρωπον
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܢܩܽܘܢ ܝܰܪܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܘܬ݂ܰܫܢܺܝܩܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕ݁ܥܶܩܰܪܒ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 9:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They have tails like scorpions, and stings; and in their tails is their power to hurt men for five months.
NA26 – καὶ ἔχουσιν (5719) οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι (5658) τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε.
WH – και εχουσιν (5719) ουρας ομοιας σκορπιοις και κεντρα και εν ταις ουραις αυτων η εξουσια αυτων αδικησαι (5658) τους ανθρωπους μηνας πεντε
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܽܘܢܒ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܶܩܰܪܒ݂ܳܐ ܘܥܽܘܩܣܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܢܒ݁ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܠܡܰܗܳܪܽܘ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܝܰܪܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܀
Lexical Parser: