Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 9:5,10, 15

New American Standard Bible
Revelation 9:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they were not permitted to kill anyone, but to torment for five months; and their torment was like the torment of a scorpion when it stings a person.
NA26 – καὶ ἐδόθη (5681) αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν (5725) αὐτούς, ἀλλ ἵνα βασανισθήσονται (5701) μῆνας πέντε· καὶ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ (5661) ἄνθρωπον.
WH – και εδοθη (5681) [ αυταις | αυτοις ] ινα μη αποκτεινωσιν (5661) αυτους αλλ ινα βασανισθησονται (5701) μηνας πεντε και ο βασανισμος αυτων ως βασανισμος σκορπιου οταν παιση (5661) ανθρωπον
PES – ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܢܩܽܘܢ ܝܰܪܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܘܬ݂ܰܫܢܺܝܩܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕ݁ܥܶܩܰܪܒ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 9:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They have tails like scorpions, and stings; and in their tails is their power to hurt people for five months.
NA26 – καὶ ἔχουσιν (5719) οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι (5658) τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε.
WH – και εχουσιν (5719) ουρας ομοιας σκορπιοις και κεντρα και εν ταις ουραις αυτων η εξουσια αυτων αδικησαι (5658) τους ανθρωπους μηνας πεντε
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܽܘܢܒ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܶܩܰܪܒ݂ܳܐ ܘܥܽܘܩܣܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܢܒ݁ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܠܡܰܗܳܪܽܘ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܝܰܪܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 9:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the four angels, who had been prepared for the hour and day and month and year, were released, so that they would kill a third of mankind.
NA26 – καὶ ἐλύθησαν (5681) οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι (5772) εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν (5725) τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.
WH – και ελυθησαν (5681) οι τεσσαρες αγγελοι οι ητοιμασμενοι (5772) εις την ωραν και ημεραν και μηνα και ενιαυτον ινα αποκτεινωσιν (5661) το τριτον των ανθρωπων
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܪܺܝܘ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܠܫܳܥܬ݂ܳܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܘܰܠܝܰܪܚܳܐ ܘܰܠܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile