Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 4:13

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Romans 4:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the promise to Abraham or to his descendants that he would be heir of the world was not through the Law, but through the righteousness of faith.
NA26 – Οὐ γὰρ διὰ νόμου ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι (5750) κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως·
WH – ου γαρ δια νομου η επαγγελια τω αβρααμ η τω σπερματι αυτου το κληρονομον αυτον ειναι (5721) κοσμου αλλα δια δικαιοσυνης πιστεως
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܘܳܐ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain