Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 10:15

New American Standard Bible
Romans 10:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But how are they to preach unless they are sent? Just as it is written: "HOW BEAUTIFUL ARE THE FEET OF THOSE WHO BRING GOOD NEWS OF GOOD THINGS!"
NA26 – πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; (5652) καθὼς γέγραπται, (5769) Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων (5734) τὰ ἀγαθά.
WH – πως δε κηρυξωσιν (5661) εαν μη αποσταλωσιν (5652) [ καθαπερ | καθως ] γεγραπται (5769) ως ωραιοι οι ποδες των ευαγγελιζομενων (5734) [ | [τα] ] αγαθα
PES – ܐܰܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܢܰܟ݂ܪܙܽܘܢ ܐܶܢ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܠܚܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܡܳܐ ܝܳܐܝܳܢ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܘܕ݂ܰܡܣܰܒ݁ܪܰܝ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile