Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 10:21

New American Standard Bible
Romans 10:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But as for Israel, He says, "I HAVE SPREAD OUT MY HANDS ALL DAY LONG TO A DISOBEDIENT AND OBSTINATE PEOPLE."
NA26 – πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει, (5719) Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα (5723) καὶ ἀντιλέγοντα. (5723)
WH – προς δε τον ισραηλ λεγει (5719) ολην την ημεραν εξεπετασα (5656) τας χειρας μου προς λαον απειθουντα (5723) και αντιλεγοντα (5723)
PES – ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܦ݂ܶܫܛܶܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝ ܝܰܘܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܪܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile