Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:1

New American Standard Bible
Romans 11:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I say then, God has not rejected His people, has He? Far from it! For I too am an Israelite, a descendant of Abraham, of the tribe of Benjamin.
NA26 – Λέγω class="show tvm">(5719) οὖν, μὴ ἀπώσατο class="show tvm">(5662) θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· class="show tvm">(5636) καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί, class="show tvm">(5748) ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν.
WH – λεγω class="show tvm">(5719) ουν μη απωσατο class="show tvm">(5662) ο θεος τον λαον αυτου μη γενοιτο class="show tvm">(5636) και γαρ εγω ισραηλιτης ειμι class="show tvm">(5719) εκ σπερματος αβρααμ φυλης [ | ]
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܕ݁ܰܚܩܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܰܡܶܗ ܚܳܣ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܢܝܳܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile