Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:12

New American Standard Bible
Romans 11:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now if their wrongdoing {proves to be} riches for the world, and their failure, riches for the Gentiles, how much more {will} their fulfillment {be!}
NA26 – εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν.
WH – ει δε το παραπτωμα αυτων πλουτος κοσμου και το ηττημα αυτων πλουτος εθνων ποσω μαλλον το πληρωμα αυτων
PES – ܘܶܐܢ ܬ݁ܽܘܩܠܰܬ݂ܗܽܘܢ ܗܘܳܬ݂ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܚܰܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܟ݁ܡܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܽܘܡܠܳܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile