Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:16-18

New American Standard Bible
Romans 11:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If the first piece {of dough} is holy, the lump is also; and if the root is holy, the branches are as well.
NA26 – εἰ δὲ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα· καὶ εἰ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι.
WH – ει δε η απαρχη αγια και το φυραμα και ει η ριζα αγια και οι κλαδοι
PES – ܘܶܐܢ ܕ݁ܶܝܢ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܐܳܦ݂ ܓ݁ܒ݂ܺܝܠܬ݁ܳܐ ܘܶܐܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܗ݈ܽܘ ܐܳܦ݂ ܣܰܘܟ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive, were grafted in among them and became partaker with them of the rich root of the olive tree,
NA26 – Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν (5752) ἐνεκεντρίσθης (5681) ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου, (5633)
WH – ει δε τινες των κλαδων εξεκλασθησαν (5681) συ δε αγριελαιος ων (5723) ενεκεντρισθης (5681) εν αυτοις και συγκοινωνος της ριζης της πιοτητος της ελαιας εγενου (5633)
PES – ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܣܰܘܟ݁ܶܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܰܚ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ ܐܶܬ݁ܛܥܶܡܬ݁ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܗܶܝܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܳܐ ܠܥܶܩܳܪܶܗ ܘܰܠܫܽܘܡܢܶܗ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 11:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – do not be arrogant toward the branches; but if you are arrogant, {remember that} it is not you who supports the root, but the root {supports} you.
NA26 – μὴ κατακαυχῶ (5737) τῶν κλάδων· εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, (5736) οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις (5719) ἀλλὰ ῥίζα σέ.
WH – μη κατακαυχω (5737) των κλαδων ει δε κατακαυχασαι (5736) ου συ την ριζαν βασταζεις (5719) αλλα η ριζα σε
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܥܰܠ ܣܰܘܟ݁ܶܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܫܩܺܝܠ ܠܶܗ ܠܥܶܩܳܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܫܩܺܝܠ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile