Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:17,24

New American Standard Bible
Romans 11:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive, were grafted in among them and became partaker with them of the rich root of the olive tree,
NA26 – Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν (5752) ἐνεκεντρίσθης (5681) ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου, (5633)
WH – ει δε τινες των κλαδων εξεκλασθησαν (5681) συ δε αγριελαιος ων (5723) ενεκεντρισθης (5681) εν αυτοις και συγκοινωνος της ριζης της πιοτητος της ελαιας εγενου (5633)
PES – ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܣܰܘܟ݁ܶܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܰܚ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ ܐܶܬ݁ܛܥܶܡܬ݁ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܗܶܝܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܳܐ ܠܥܶܩܳܪܶܗ ܘܰܠܫܽܘܡܢܶܗ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 11:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if you were cut off from what is by nature a wild olive tree, and contrary to nature were grafted into a cultivated olive tree, how much more will these who are the natural {branches} be grafted into their own olive tree?
NA26 – εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης (5681) εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται (5701) τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.
WH – ει γαρ συ εκ της κατα φυσιν εξεκοπης (5648) αγριελαιου και παρα φυσιν ενεκεντρισθης (5681) εις καλλιελαιον ποσω μαλλον ουτοι οι κατα φυσιν εγκεντρισθησονται (5701) τη ιδια ελαια
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܡܶܢ ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܟ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܰܚܬ݁ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܛܥܶܡܬ݁ ܒ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܢ ܢܶܬ݁ܛܰܥܡܽܘܢ ܒ݁ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile