Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:22

New American Standard Bible
Romans 11:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – See then the kindness and severity of God: to those who fell, severity, but to you, God's kindness, if you continue in His kindness; for otherwise you too will be cut off.
NA26 – ἴδε (5657) οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ· ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας (5631) ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης θεοῦ, ἐὰν ἐπιμένῃς (5725) τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ. (5691)
WH – ιδε (5628) ουν χρηστοτητα και αποτομιαν θεου επι μεν τους πεσοντας (5631) αποτομια επι δε σε χρηστοτης θεου εαν επιμενης (5725) τη χρηστοτητι επει και συ εκκοπηση (5691)
PES – ܚܙܺܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܘܩܰܫܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠܘ ܩܰܫܝܽܘܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢ ܬ݁ܩܰܘܶܐ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܫܰܚ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile