Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:30

New American Standard Bible
Romans 11:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For just as you once were disobedient to God, but now have been shown mercy because of their disobedience,
NA26 – ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε class="show tvm">(5656) τῷ θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε class="show tvm">(5681) τῇ τούτων ἀπειθείᾳ,
WH – ωσπερ γαρ υμεις ποτε ηπειθησατε class="show tvm">(5656) τω θεω νυν δε ηλεηθητε class="show tvm">(5681) τη τουτων απειθεια
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܚܢܶܢܬ݁ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile