Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:4

New American Standard Bible
Romans 11:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But what is the divine response to him? "I HAVE KEPT for Myself SEVEN THOUSAND MEN WHO HAVE NOT BOWED THE KNEE TO BAAL."
NA26 – ἀλλὰ τί λέγει (5719) αὐτῷ χρηματισμός; Κατέλιπον (5627) ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν (5656) γόνυ τῇ Βάαλ.
WH – αλλα τι λεγει (5719) αυτω ο χρηματισμος κατελιπον (5627) εμαυτω επτακισχιλιους ανδρας οιτινες ουκ εκαμψαν (5656) γονυ τη βααλ
PES – ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܐ ܫܶܒ݂ܩܶܬ݂ ܠܢܰܦ݂ܫܝ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܒ݁ܪܶܟ݂ܘ ܘܠܳܐ ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܒ݂ܰܥܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile