Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:5

New American Standard Bible
Romans 11:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same way then, there has also come to be at the present time a remnant according to {God's} gracious choice.
NA26 – οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν· (5754)
WH – ουτως ουν και εν τω νυν καιρω λειμμα κατ εκλογην χαριτος γεγονεν (5754)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܫܰܪܟ݁ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܐܶܫܬ݁ܚܰܪ ܒ݁ܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile