Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:7

New American Standard Bible
Romans 11:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What then? What Israel is seeking, it has not obtained, but those who were chosen obtained it, and the rest were hardened;
NA26 – τί οὖν; ἐπιζητεῖ (5719) Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, (5627) δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν· (5627) οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν, (5681)
WH – τι ουν ο επιζητει (5719) ισραηλ τουτο ουκ επετυχεν (5627) η δε εκλογη επετυχεν (5627) οι δε λοιποι επωρωθησαν (5681)
PES – ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܝ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܓ݁ܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܟ݁ܚܰܬ݂ ܫܰܪܟ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܥܰܘܰܪܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile