Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:9

New American Standard Bible
Romans 11:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And David says, "MAY THEIR TABLE BECOME A SNARE AND A TRAP, AND A STUMBLING BLOCK AND A RETRIBUTION TO THEM.
NA26 – καὶ Δαυὶδ λέγει, class="show tvm">(5719) Γενηθήτω class="show tvm">(5676) τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς,
WH – και δαυιδ λεγει class="show tvm">(5719) γενηθητω class="show tvm">(5676) η τραπεζα αυτων εις παγιδα και εις θηραν και εις σκανδαλον και εις ανταποδομα αυτοις
PES – ܘܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܶܡܰܪ ܢܶܗܘܶܐ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܠܦ݂ܰܚܳܐ ܘܦ݂ܽܘܪܥܳܢܗܽܘܢ ܠܬ݂ܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile