Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:19

New American Standard Bible
Romans 12:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath {of God,} for it is written: "VENGEANCE IS MINE, I WILL REPAY," says the Lord.
NA26 – μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, (5723) ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε (5628) τόπον τῇ ὀργῇ, γέγραπται (5769) γάρ, Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, (5692) λέγει (5719) κύριος.
WH – μη εαυτους εκδικουντες (5723) αγαπητοι αλλα δοτε (5628) τοπον τη οργη γεγραπται (5769) γαρ εμοι εκδικησις εγω ανταποδωσω (5692) λεγει (5719) κυριος
PES – ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܳܒ݂ܥܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܐܶܠܳܐ ܗܰܒ݂ܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile