Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:20

New American Standard Bible
Romans 12:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "BUT IF YOUR ENEMY IS HUNGRY, FEED HIM; IF HE IS THIRSTY, GIVE HIM A DRINK; FOR IN SO DOING YOU WILL HEAP BURNING COALS ON HIS HEAD."
NA26 – ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ class="show tvm">(5725) ἐχθρός σου, ψώμιζε class="show tvm">(5720) αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, class="show tvm">(5725) πότιζε class="show tvm">(5720) αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν class="show tvm">(5723) ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις class="show tvm">(5692) ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
WH – αλλα εαν πεινα class="show tvm">(5725) ο εχθρος σου ψωμιζε class="show tvm">(5720) αυτον εαν διψα class="show tvm">(5725) ποτιζε class="show tvm">(5720) αυτον τουτο γαρ ποιων class="show tvm">(5723) ανθρακας πυρος σωρευσεις class="show tvm">(5692) επι την κεφαλην αυτου
PES – ܘܶܐܢ ܟ݁ܦ݂ܶܢ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܘܟ݁ܶܠܳܝܗ݈ܝ ܘܶܐܢ ܨܗܶܐ ܐܰܫܩܳܝܗ݈ܝ ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܶܗ ܓ݁ܽܘܡܪܶܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܬ݁ܩܰܒ݁ܰܪ ܥܰܠ ܩܰܪܩܰܦ݂ܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile