Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:3

New American Standard Bible
Romans 12:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For through the grace given to me I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think; but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith.
NA26 – Λέγω (5719) γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης (5685) μοι παντὶ τῷ ὄντι (5752) ἐν ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν (5721) παρ δεῖ (5904) φρονεῖν, (5721) ἀλλὰ φρονεῖν (5721) εἰς τὸ σωφρονεῖν, (5721) ἑκάστῳ ὡς θεὸς ἐμέρισεν (5656) μέτρον πίστεως.
WH – λεγω (5719) γαρ δια της χαριτος της δοθεισης (5685) μοι παντι τω οντι (5723) εν υμιν μη υπερφρονειν (5721) παρ ο δει (5719) φρονειν (5721) αλλα φρονειν (5721) εις το σωφρονειν (5721) εκαστω ως ο θεος εμερισεν (5656) μετρον πιστεως
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܠܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܥܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܒ݁ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܠܰܓ݂ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile