Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:8

New American Standard Bible
Romans 12:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – or the one who exhorts, in the {work of} exhortation; the one who gives, with generosity; the one who is in leadership, with diligence; the one who shows mercy, with cheerfulness.
NA26 – εἴτε παρακαλῶν class="show tvm">(5723) ἐν τῇ παρακλήσει, μεταδιδοὺς class="show tvm">(5723) ἐν ἁπλότητι, προϊστάμενος class="show tvm">(5734) ἐν σπουδῇ, ἐλεῶν class="show tvm">(5723) ἐν ἱλαρότητι.
WH – ειτε ο παρακαλων class="show tvm">(5723) εν τη παρακλησει ο μεταδιδους class="show tvm">(5723) εν απλοτητι ο προισταμενος class="show tvm">(5734) εν σπουδη ο ελεων class="show tvm">(5723) εν ιλαροτητι
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܝܳܐܢܳܐ ܗܽܘ ܒ݁ܒ݂ܽܘܝܳܐܶܗ ܘܰܕ݂ܝܳܗܶܒ݂ ܒ݁ܰܦ݂ܫܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܩܳܐܶܡ ܒ݁ܪܺܫܳܐ ܒ݁ܰܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܡܪܰܚܶܡ ܒ݁ܰܦ݂ܨܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile