Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:3,10

New American Standard Version
Romans 14:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who eats is not to regard with contempt the one who does not eat, and the one who does not eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him.
NA26 – ἐσθίων (5723) τὸν μὴ ἐσθίοντα (5723) μὴ ἐξουθενείτω, δὲ μὴ ἐσθίων (5723) τὸν ἐσθίοντα (5723) μὴ κρινέτω, (5720) θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. (5639)
WH – ο εσθιων (5723) τον μη εσθιοντα (5723) μη εξουθενειτω (5720) ο δε μη εσθιων (5723) τον εσθιοντα (5723) μη κρινετω (5720) ο θεος γαρ αυτον προσελαβετο (5639)
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܠܳܐ ܢܫܽܘܛ ܘܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܠܳܐ ܢܕ݂ܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܪܒ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Romans 14:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we will all stand before the judgment seat of God.
NA26 – σὺ δὲ τί κρίνεις (5719) τὸν ἀδελφόν σου; καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα (5695) τῷ βήματι τοῦ θεοῦ·
WH – συ δε τι κρινεις (5719) τον αδελφον σου η και συ τι εξουθενεις (5719) τον αδελφον σου παντες γαρ παραστησομεθα (5695) τω βηματι του θεου
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ ܐܰܘ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܳܢܳܐ ܫܳܐܶܛ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ ܟ݁ܽܠܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢܰܢ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܺܝܡ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile