Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:12

New American Standard Bible
Romans 15:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Again Isaiah says, "THERE SHALL COME THE ROOT OF JESSE, AND HE WHO ARISES TO RULE OVER THE GENTILES, IN HIM WILL THE GENTILES HOPE."
NA26 – καὶ πάλιν Ἠσαΐας λέγει, (5719) Ἔσται (5704) ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ἀνιστάμενος (5734) ἄρχειν (5721) ἐθνῶν· ἐπ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. (5692)
WH – και παλιν ησαιας λεγει (5719) εσται (5695) η ριζα του ιεσσαι και ο ανισταμενος (5734) αρχειν (5721) εθνων επ αυτω εθνη ελπιουσιν (5692)
PES – ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܠܺܐܝܫܰܝ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܢܩܽܘܡ ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܫܳܐ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܰܥܠܰܘܗ݈ܝ ܢܣܰܒ݁ܪܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile