Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:17

New American Standard Version
Romans 15:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore in Christ Jesus I have found reason for boasting in things pertaining to God.
NA26 – ἔχω (5719) οὖν τὴν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν θεόν·
WH – εχω (5719) ουν [την] καυχησιν εν χριστω ιησου τα προς τον θεον
PES – ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile