Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:26

New American Standard Bible
Romans 15:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For Macedonia and Achaia have been pleased to make a contribution for the poor among the saints in Jerusalem.
NA26 – εὐδόκησαν (5656) γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι (5670) εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ.
WH – [ | ] γαρ μακεδονια και αχαια κοινωνιαν τινα ποιησασθαι (5670) εις τους πτωχους των αγιων των εν ιερουσαλημ
PES – ܨܒ݂ܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܘܒ݂ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܕ݁ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile