Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:27

New American Standard Version
Romans 15:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Yes, they were pleased {to do so,} and they are indebted to them. For if the Gentiles have shared in their spiritual things, they are indebted to minister to them also in material things.
NA26 – εὐδόκησαν (5656) γάρ, καὶ ὀφειλέται εἰσὶν (5748) αὐτῶν· εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν (5656) τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν (5719) καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι (5658) αὐτοῖς.
WH – [ | ] γαρ και οφειλεται εισιν (5719) αυτων ει γαρ τοις πνευματικοις αυτων εκοινωνησαν (5656) τα εθνη οφειλουσιν (5719) και εν τοις σαρκικοις λειτουργησαι (5658) αυτοις
PES – ܨܒ݂ܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܕ݂ܪܽܘܚ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܕ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile