Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:27

New American Standard Bible
Romans 15:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For they were pleased {to do so,} and they are indebted to them. For if the Gentiles have shared in their spiritual things, they are indebted to do them a service also in material things.
NA26 – εὐδόκησαν (5656) γάρ, καὶ ὀφειλέται εἰσὶν (5748) αὐτῶν· εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν (5656) τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν (5719) καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι (5658) αὐτοῖς.
WH – [ | ] γαρ και οφειλεται εισιν (5719) αυτων ει γαρ τοις πνευματικοις αυτων εκοινωνησαν (5656) τα εθνη οφειλουσιν (5719) και εν τοις σαρκικοις λειτουργησαι (5658) αυτοις
PES – ܨܒ݂ܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܕ݂ܪܽܘܚ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܕ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile