Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:15

New American Standard Bible
Romans 16:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympas, and all the saints who are with them.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους.
WH – ασπασασθε (5663) φιλολογον και ιουλιαν νηρεα και την αδελφην αυτου και ολυμπαν και τους συν αυτοις παντας αγιους
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܳܠܳܓ݂ܳܘܣ ܘܰܕ݂ܝܽܘܠܺܝܰܐ ܘܰܕ݂ܢܺܐܪܳܘܣ ܘܰܕ݂ܚܳܬ݂ܶܗ ܘܕ݂ܳܐܠܽܘܡܦ݁ܰܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile