Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:3,5-23

New American Standard Bible
Romans 16:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus,
NA26 – Ἀσπάσασθε (5663) Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
WH – ασπασασθε (5663) πρισκαν και ακυλαν τους συνεργους μου εν χριστω ιησου
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܦ݁ܪܺܝܣܩܶܠܰܐ ܘܕ݂ܰܐܩܶܠܰܣ ܦ݁ܳܠܚܶܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – also {greet} the church that is in their house. Greet Epaenetus, my beloved, who is the first convert to Christ from Asia.
NA26 – καὶ τὴν κατ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε (5663) Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν (5748) ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν.
WH – και την κατ οικον αυτων εκκλησιαν ασπασασθε (5663) επαινετον τον αγαπητον μου ος εστιν (5719) απαρχη της ασιας εις χριστον
PES – ܘܗܰܒ݂ܘ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܗܽܘܢ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݁ܶܢܶܛܳܘܣ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Mary, who has worked hard for you.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Μαρίαν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν (5656) εἰς ὑμᾶς.
WH – ασπασασθε (5663) μαριαν ητις πολλα εκοπιασεν (5656) εις υμας
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܡܰܪܺܝܰܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܠܶܐܝܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Andronicus and Junia, my kinsfolk and my fellow prisoners, who are outstanding in the view of the apostles, who also were in Christ before me.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν (5748) ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν (5754) ἐν Χριστῷ.
WH – ασπασασθε (5663) ανδρονικον και ιουνιαν τους συγγενεις μου και συναιχμαλωτους μου οιτινες εισιν (5719) επισημοι εν τοις αποστολοις οι και προ εμου γεγοναν (5754) εν χριστω
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܢܕ݁ܪܳܘܢܺܝܩܳܘܣ ܘܰܕ݂ܝܽܘܢܺܝܰܐ ܐ݈ܚܝܳܢܰܝ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܫܒ݂ܰܝܳܐ ܥܰܡܝ ܘܺܝܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܘܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܗܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Ampliatus, my beloved in the Lord.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Ἀμπλιᾶτον τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ.
WH – ασπασασθε (5663) αμπλιατον τον αγαπητον μου εν κυριω
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܡܦ݁ܠܺܝܳܘܣ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܝ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Urbanus, our fellow worker in Christ, and Stachys my beloved.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου.
WH – ασπασασθε (5663) ουρβανον τον συνεργον ημων εν χριστω και σταχυν τον αγαπητον μου
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܽܐܘܪܒ݂ܰܢܳܘܣ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܰܢ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܕ݂ܶܐܣܛܰܟ݂ܽܘܣ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Apelles, the approved in Christ. Greet those who are of the {household} of Aristobulus.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε (5663) τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου.
WH – ασπασασθε (5663) απελλην τον δοκιμον εν χριστω ασπασασθε (5663) τους εκ των αριστοβουλου
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܦ݁ܶܠܺܐ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܪܺܣܛܳܒ݂ܽܘܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Herodion, my kinsman. Greet those of the {household} of Narcissus, who are in the Lord.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε (5663) τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας (5752) ἐν κυρίῳ.
WH – ασπασασθε (5663) ηρωδιωνα τον συγγενη μου ασπασασθε (5663) τους εκ των ναρκισσου τους οντας (5723) εν κυριω
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܳܘܢ ܐ݈ܚܝܳܢܝ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܢܰܪܩܺܣܳܘܣ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Tryphaena and Tryphosa, workers in the Lord. Greet Persis the beloved, who has worked hard in the Lord.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας (5723) ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασθε (5663) Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν (5656) ἐν κυρίῳ.
WH – ασπασασθε (5663) τρυφαιναν και τρυφωσαν τας κοπιωσας (5723) εν κυριω ασπασασθε (5663) περσιδα την αγαπητην ητις πολλα εκοπιασεν (5656) εν κυριω
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܛܪܽܘܦ݂ܶܢܰܐ ܘܕ݂ܰܛܪܽܘܦ݂ܳܣܰܐ ܕ݁ܠܺܐܝܶܝܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܦ݁ܶܪܣܺܣ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܬ݁ܝ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܠܶܐܝܰܬ݂ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Rufus, a choice man in the Lord, also his mother and mine.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ.
WH – ασπασασθε (5663) ρουφον τον εκλεκτον εν κυριω και την μητερα αυτου και εμου
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܪܽܘܦ݂ܳܣ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܘܕ݂ܶܐܡܶܗ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܘܕ݂ܺܝܠܝ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brothers {and sisters} with them.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμῆν, Πατροβᾶν, Ἑρμᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.
WH – ασπασασθε (5663) ασυγκριτον φλεγοντα ερμην πατροβαν ερμαν και τους συν αυτοις αδελφους
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܣܽܘܢܩܪܺܛܳܘܣ ܘܕ݂ܰܦ݂ܠܶܓ݂ܳܘܢ ܘܰܕ݂ܗܶܪܡܰܐ ܘܰܕ݂ܦ݁ܰܛܪܳܒ݂ܰܐ ܘܰܕ݂ܗܶܪܡܺܐ ܘܕ݂ܰܐܚܶܐ ܕ݁ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympas, and all the saints who are with them.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους.
WH – ασπασασθε (5663) φιλολογον και ιουλιαν νηρεα και την αδελφην αυτου και ολυμπαν και τους συν αυτοις παντας αγιους
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܳܠܳܓ݂ܳܘܣ ܘܰܕ݂ܝܽܘܠܺܝܰܐ ܘܰܕ݂ܢܺܐܪܳܘܣ ܘܰܕ݂ܚܳܬ݂ܶܗ ܘܕ݂ܳܐܠܽܘܡܦ݁ܰܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you.
NA26 – Ἀσπάσασθε (5663) ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ἀσπάζονται (5736) ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ.
WH – ασπασασθε (5663) αλληλους εν φιληματι αγιω ασπαζονται (5736) υμας αι εκκλησιαι πασαι του χριστου
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܢܽܘܫܰܩܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܫܳܐܠܳܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I urge you, brothers {and sisters,} keep your eye on those who cause dissensions and hindrances contrary to the teaching which you learned, and turn away from them.
NA26 – Παρακαλῶ (5719) δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν (5721) τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε (5627) ποιοῦντας, (5723) καὶ ἐκκλίνετε (5720) ἀπ αὐτῶν·
WH – παρακαλω (5719) δε υμας αδελφοι σκοπειν (5721) τους τας διχοστασιας και τα σκανδαλα παρα την διδαχην ην υμεις εμαθετε (5627) ποιουντας (5723) και εκκλινετε (5720) απ αυτων
PES – ܒ݁ܳܥܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܬ݂ܶܙܕ݁ܰܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܦ݂ܳܠܰܓ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܟ݂ܫܽܘܠܶܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܺܠܶܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܚܩܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For such people are slaves, not of our Lord Christ but of their own appetites; and by their smooth and flattering speech they deceive the hearts of the unsuspecting.
NA26 – οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν (5719) ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων.
WH – οι γαρ τοιουτοι τω κυριω ημων χριστω ου δουλευουσιν (5719) αλλα τη εαυτων κοιλια και δια της χρηστολογιας και ευλογιας εξαπατωσιν (5719) τας καρδιας των ακακων
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܟ݂ܰܪܣܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܡܶܠܶܐ ܒ݁ܰܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܽܘܪܟ݁ܳܬ݂ܳܐ ܡܰܛܥܶܝܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܫܺܝܛܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the report of your obedience has reached everyone; therefore I am rejoicing over you, but I want you to be wise in what is good, and innocent in what is evil.
NA26 – γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο· (5633) ἐφ ὑμῖν οὖν χαίρω, (5719) θέλω (5719) δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι (5750) εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν.
WH – η γαρ υμων υπακοη εις παντας αφικετο (5633) εφ υμιν ουν χαιρω (5719) θελω (5719) δε υμας σοφους [ [μεν] | ] ειναι (5721) εις το αγαθον ακεραιους δε εις το κακον
PES – ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܺܝܢ ܠܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܡܺܝܡܺܝܢ ܠܒ݂ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you.
NA26 – δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει (5692) τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ ὑμῶν.
WH – ο δε θεος της ειρηνης συντριψει (5692) τον σαταναν υπο τους ποδας υμων εν ταχει η χαρις του κυριου ημων ιησου μεθ υμων
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܫܚܩܺܝܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Timothy, my fellow worker, greets you, and {so do} Lucius, Jason, and Sosipater, my kinsmen.
NA26 – Ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς Τιμόθεος συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.
WH – ασπαζεται (5736) υμας τιμοθεος ο συνεργος [ [μου] | μου ] και λουκιος και ιασων και σωσιπατρος οι συγγενεις μου
PES – ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܘܠܽܘܩܺܝܳܘܣ ܘܺܐܝܰܣܳܘܢ ܘܣܳܘܣܺܝܦ݁ܰܛܪܳܘܣ ܐ݈ܚܝܳܢܰܝ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I, Tertius, who have written this letter, greet you in the Lord.
NA26 – ἀσπάζομαι (5736) ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος γράψας (5660) τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ.
WH – ασπαζομαι (5736) υμας εγω τερτιος ο γραψας (5660) την επιστολην εν κυριω
PES – ܫܳܐܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܛܶܪܛܺܝܳܘܣ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 16:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Gaius, host to me and to the whole church, greets you. Erastus, the city treasurer, greets you, and Quartus, the brother.
NA26 – ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς Γάϊος ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται (5736) ὑμᾶς Ἔραστος οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ἀδελφός.
WH – ασπαζεται (5736) υμας γαιος ο ξενος μου και ολης της εκκλησιας ασπαζεται (5736) υμας εραστος ο οικονομος της πολεως και κουαρτος ο αδελφος
PES – ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܐܺܝܳܘܣ ܡܩܰܒ݁ܠܳܢܝ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܪܰܣܛܳܘܣ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܩܽܘܰܐܪܛܳܘܣ ܐܰܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile