Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:7

New American Standard Bible
Romans 16:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Andronicus and Junia, my kinsfolk and my fellow prisoners, who are outstanding in the view of the apostles, who also were in Christ before me.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν (5748) ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν (5754) ἐν Χριστῷ.
WH – ασπασασθε (5663) ανδρονικον και ιουνιαν τους συγγενεις μου και συναιχμαλωτους μου οιτινες εισιν (5719) επισημοι εν τοις αποστολοις οι και προ εμου γεγοναν (5754) εν χριστω
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܢܕ݁ܪܳܘܢܺܝܩܳܘܣ ܘܰܕ݂ܝܽܘܢܺܝܰܐ ܐ݈ܚܝܳܢܰܝ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܫܒ݂ܰܝܳܐ ܥܰܡܝ ܘܺܝܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܘܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܗܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile