Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 1:14

New American Standard Version
Romans 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish.
NA26 – Ἕλλησίν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί· (5748)
WH – ελλησιν τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειμι (5719)
PES – ܝܰܘܢܳܝܶܐ ܘܒ݂ܰܪܒ݁ܪܳܝܶܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܣܰܟ݂ܠܶܐ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܚܰܝܳܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܪܶܙ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile