Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:10

New American Standard Bible
Romans 2:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but glory, honor, and peace to everyone who does what is good, to the Jew first and also to the Greek.
NA26 – δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ (5740) τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι·
WH – δοξα δε και τιμη και ειρηνη παντι τω εργαζομενω (5740) το αγαθον ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι
PES – ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܦ݂ܳܠܰܚ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܘܠܰܐܪܡܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile