Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:13

New American Standard Bible
Romans 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for {it is} not the hearers of the Law {who} are righteous before God, but the doers of the Law {who} will be justified.
NA26 – οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ θεῷ, ἀλλ οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται. (5701)
WH – ου γαρ οι ακροαται νομου δικαιοι παρα [τω] θεω αλλ οι ποιηται νομου δικαιωθησονται (5701)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܳܡܽܘܥܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟ݁ܺܐܢܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile