Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:7

New American Standard Bible
Romans 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to those who by perseverance in doing good seek glory, honor, and immortality, {He will give} eternal life;
NA26 – τοῖς μὲν καθ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν, class="show tvm">(5723) ζωὴν αἰώνιον·
WH – τοις μεν καθ υπομονην εργου αγαθου δοξαν και τιμην και αφθαρσιαν ζητουσιν class="show tvm">(5723) ζωην αιωνιον
PES – ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܝܳܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile