Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 3:27

New American Standard Version
Romans 3:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Where then is boasting? It is excluded. By what kind of law? Of works? No, but by a law of faith.
NA26 – Ποῦ οὖν καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως.
WH – που ουν η καυχησις εξεκλεισθη (5681) δια ποιου νομου των εργων ουχι αλλα δια νομου πιστεως
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܠܶܗ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile