Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 3:5

New American Standard Bible
Romans 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? The God who inflicts wrath is not unrighteous, is He? (I am speaking in human terms.)
NA26 – εἰ δὲ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν, (5719) τί ἐροῦμεν; (5692) μὴ ἄδικος θεὸς ἐπιφέρων (5723) τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω. (5719)
WH – ει δε η αδικια ημων θεου δικαιοσυνην συνιστησιν (5719) τι ερουμεν (5692) μη αδικος ο θεος ο επιφερων (5723) την οργην κατα ανθρωπον λεγω (5719)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܘܠܰܢ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܺܝܡ ܡܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܡܳܐ ܥܰܘܳܠ ܗ݈ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܰܝܬ݁ܶܐ ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile