Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 4:9

New American Standard Bible
Romans 4:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Is this blessing then on the circumcised, or on the uncircumcised also? For we say, "FAITH WAS CREDITED TO ABRAHAM AS RIGHTEOUSNESS."
NA26 – μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομὴν καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; λέγομεν class="show tvm">(5719) γάρ, Ἐλογίσθη class="show tvm">(5681) τῷ Ἀβραὰμ πίστις εἰς δικαιοσύνην.
WH – ο μακαρισμος ουν ουτος επι την περιτομην η και επι την ακροβυστιαν λεγομεν class="show tvm">(5719) γαρ ελογισθη class="show tvm">(5681) τω αβρααμ η πιστις εις δικαιοσυνην
PES – ܗܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܗܽܘ ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile