Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 5:11

New American Standard Bible
Romans 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And not only {this,} but we also celebrate in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation.
NA26 – οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι class="show tvm">(5740) ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. class="show tvm">(5627)
WH – ου μονον δε αλλα και καυχωμενοι class="show tvm">(5740) εν τω θεω δια του κυριου ημων ιησου [ [χριστου] | χριστου ] δι ου νυν την καταλλαγην ελαβομεν class="show tvm">(5627)
PES – ܘܠܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܗ݈ܽܘ ܗܳܫܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܢ ܬ݁ܰܪܥܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile