Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 5:17

New American Standard Bible
Romans 5:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if by the offense of the one, death reigned through the one, much more will those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness reign in life through the One, Jesus Christ.
NA26 – εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι θάνατος ἐβασίλευσεν class="show tvm">(5656) διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες class="show tvm">(5723) ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν class="show tvm">(5692) διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ.
WH – ει γαρ τω του ενος παραπτωματι ο θανατος εβασιλευσεν class="show tvm">(5656) δια του ενος πολλω μαλλον οι την περισσειαν της χαριτος και [ [της δωρεας] | της δωρεας ] της δικαιοσυνης λαμβανοντες class="show tvm">(5723) εν ζωη βασιλευσουσιν class="show tvm">(5692) δια του ενος ιησου χριστου
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ܘ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܚܰܝܶܐ ܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile