Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:12

New American Standard Bible
Romans 6:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore sin is not to reign in your mortal body so that you obey its lusts,
NA26 – Μὴ οὖν βασιλευέτω class="show tvm">(5720) ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ ὑπακούειν class="show tvm">(5721) ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ,
WH – μη ουν βασιλευετω class="show tvm">(5720) η αμαρτια εν τω θνητω υμων σωματι εις το υπακουειν class="show tvm">(5721) ταις επιθυμιαις αυτου
PES – ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܰܡܠܶܟ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܡܥܽܘܢ ܠܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile