Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 6:6

New American Standard Bible
Romans 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – knowing this, that our old self was crucified with {Him,} in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin;
NA26 – τοῦτο γινώσκοντες, class="show tvm">(5723) ὅτι παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, class="show tvm">(5681) ἵνα καταργηθῇ class="show tvm">(5686) τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν class="show tvm">(5721) ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ·
WH – τουτο γινωσκοντες class="show tvm">(5723) οτι ο παλαιος ημων ανθρωπος συνεσταυρωθη class="show tvm">(5681) ινα καταργηθη class="show tvm">(5686) το σωμα της αμαρτιας του μηκετι δουλευειν class="show tvm">(5721) ημας τη αμαρτια
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܰܢ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܐܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܥܰܡܶܗ ܕ݁ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile