Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:11

New American Standard Bible
Romans 8:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you.
NA26 – εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος (5660) τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ (5719) ἐν ὑμῖν, ἐγείρας (5660) Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζῳοποιήσει (5692) καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος (5723) αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν.
WH – ει δε το πνευμα του εγειραντος (5660) τον ιησουν εκ νεκρων οικει (5719) εν υμιν ο εγειρας (5660) [ εκ νεκρων χριστον ιησουν ζωοποιησει (5692) [και] | χριστον εκ νεκρων ζωοποιησει (5692) και ] τα θνητα σωματα υμων δια του ενοικουντος (5723) αυτου πνευματος εν υμιν
PES – ܘܶܐܢ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܐܳܦ݂ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܢܰܚܶܐ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܥܳܡܪܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile