Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:18

New American Standard Bible
Romans 8:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I consider that the sufferings of this present time are not worthy {to be} compared with the glory that is to be revealed to us.
NA26 – Λογίζομαι (5736) γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν (5723) δόξαν ἀποκαλυφθῆναι (5683) εἰς ἡμᾶς.
WH – λογιζομαι (5736) γαρ οτι ουκ αξια τα παθηματα του νυν καιρου προς την μελλουσαν (5723) δοξαν αποκαλυφθηναι (5683) εις ημας
PES – ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܚܰܫܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܒ݁ܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile