Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:23

New American Standard Bible
Romans 8:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And not only {that,} but also we ourselves, having the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly for {our} adoption as sons {and daughters,} the redemption of our body.
NA26 – οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες (5723) ἡμεῖς καὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν (5719) υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, (5740) τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν.
WH – ου μονον δε αλλα και αυτοι την απαρχην του πνευματος εχοντες (5723) [ [ημεις] | ημεις ] και αυτοι εν εαυτοις στεναζομεν (5719) υιοθεσιαν απεκδεχομενοι (5740) την απολυτρωσιν του σωματος ημων
PES – ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܗܶܢܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܰܢ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܢܚܺܝܢܰܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܝܢܰܢ ܠܣܺܝܡܰܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܘܰܠܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile